Numer 1(2)/2017

SPIS TREŚCI NUMER 1 (2)/2017

ARTYKUŁY

MIROSŁAW KŁUSEK
Kształtowanie się związków funkcjonalnych pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym a częścią gospodarczą wilanowskiej nieruchomości ziemskiej 

ARKADIUSZ MACHNIAK
Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy w latach 1918-1939 wobec Związku Sowieckiego. Charakterystyka działalności zawarta w dokumentach Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego 

MAŁGORZATA GLIWA
W orbicie KOR-u. Początki opozycji demokratycznej w Polsce południowo¬wschodniej 

ANNA PATEREK
Teoria i praktyka badań nad pomocą rozwojową w Niemczech 

MAREK DELONG
Problem prawnej ochrony życia w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989-2011 

DOMINIK SZCZEPAŃSKI
Sekretariaty krajowe Unii Wolności jako przykład strategii partii opozycyjnej (1994-1997)

JAROSŁAW KINAL
Croudsourcing - próba deskrypcji zjawiska 

EMILIA KOTNIS-GÓRKA
Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach 

RECENZJE

EDYTA CZOP
P. Bojarski, 1956 Przebudzeni, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016, ss. 455 

KAMIL KOWALSKI
S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, ss. 366 

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY
S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, Warszawa 2017, ss. 252 

SPRAWOZDANIA

WACŁAW WIERZBIENIEC
Sesja naukowa „KOR bliżej...” (Rzeszów, 16 listopada 2016) 

TOMASZ KOZIEŁŁO
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli”, Rzeszów, 5-6 grudnia 2016 r 

ELŻBIETA RĄCZY
Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu 

PAWEŁ KORZENIOWSKI
Sprawozdanie z konferencji „Między niebem a ziemią - współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI w.”, Dęblin, 22-23 lu¬tego 2017 r 

Informacje dla autorów 
Information for the Authors