Numer 2(3)/2017

SPIS TREŚCI NUMER 2 (3)/2017

ARTYKUŁY

KATARZYNA SKOWRON, TOMASZ BOCHNAK
Bibracte – współczesna historia celtyckiego oppidum
 
ANNA JAROSZ-NOJSZEWSKA
Polsko-francuskie umowy w sprawie ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym 

TOMASZ KOSIEK
Wybrane doświadczenia Ziem Zachodnich w świetle narracji biograficznych osób wysiedlonych w akcji „Wisła” w 1947 r. 

MIROSŁAW KŁUSEK
Definiowanie pojęcia nieruchomości ziemskiej w polskim prawodawstwie agrarnym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej i jego realizacji 

NATALIA ANTONYUK, MARIANNA GLADYSH
Transformation of the European security system in the context of current geopolitical challenges 

ARTUR MORDKA
Płaszczyzna obrazu i jej przemienienie. Uwagi do Jerzego Wolffa rozważań o obrazie 

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
Gdy nauka staje się grą... (De)konstruktywnie i krótko o pewnych (nieczystych) regułach świata akademii 

RECENZJE

ARKADIUSZ MACHNIAK
Pamiętniki żołnierzy baonu „Pięść” Oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK.
Powstanie Warszawskie, zebrał i opracował Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski, wstęp Mariusz Olczak, Wyd. Katmar sp. z o.o., Gdańsk 2016, ss. 720 

PAWEŁ GRATA
Janusz Skodlarski, Władysław Grabski jako ekonomista (1874–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 144 

SPRAWOZDANIA

HUBERT KOTARSKI
Sprawozdanie z seminarium naukowego „Synergia wybranych walorów Podkarpacia – zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT”, Rzeszów, 15 marca 2017 

KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK
XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna „Badania archeologiczneprowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”, Rzeszów, 28–29 marca 2017 

BEATA JAMRÓGIEWICZ
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – aktualne trendy i kierunki badań”, Rzeszów, 28–29 marca 2017 

PAWEŁ KUCA
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?”, Rzeszów, 20–21 kwietnia 2017 

DOMINIK BORATYN
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Świat (po)rewolucji cyfrowej”, Rzeszów, 24 maja 2017 

Informacje dla autorów 
Information for the Authors