SPIS TREŚCI NUMER 3 (16)/2020

ARTYKUŁY

JOANNA NIKEL 
Ewolucja zawodu i kształcenia architektów w Niemczech od II połowy XVIII wieku do 1933 r.

DOMINIKA RYCHEL-MANTUR
Członkowie Rządu Centralnego Tymczasowego Wojskowego Galicji – przyczynek do biografii zbiorowej

ŁUKASZ JANECZEK
Przystąpienie dóbr koprzywnickich do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego jako egzemplifikacja trudności finansowych dóbr ziemskich w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. 

ANNA JANICKA
Zniszczenia i straty wojenne poniesione przez rolnictwo województwa krakowskiego w wyniku II wojny światowej

GRAŻYNA WOŹNY
Generał brygady pilot Bolesław Feliks Stachoń (1897-1941). Przyczynek do badań biograficznych oficera i lotnika

RYSZARD GRYZ
Episkopat wobec integralności ziem polskich po II wojnie światowej. Wybrane problemy z najnowszej literatury i źródeł

SABINA REJMAN
Fotografie rodziny Mierów i Jędrzejowiczów z zespołu Archiwum Podworskie Mierów-Jędrzejowiczów w Staromieściu w Archiwum Państwowym w Rzeszowie

DOMINIK BORATYN
Charytatywna działalność gminnych Rad Młodzieżowych – analiza zagadnienia 

KRZYSZTOF JAMROŻY
Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego

RECENZJA

RAFAŁ KOLANO 
Іван Лисяк-Рудницький, Щоденники, wstęp Peter L. Rudnytsky, red. Ярослав Грицак, Франк Сисин, oprac. Ярослав Глистюк, Видавництво „Дух і Літера”, Київ 2019, ss. IV+689, 1 nlb.

SPRAWOZDANIA

BARTOSZ PASTERSKI
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej”, Rzeszów 4 czerwca 2020 r.  

Informacje dla autorów 
Information for the authors